Regulamin sklepu

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.design-mag.pl/sklep [dalej: Sklep] oraz www.design-mag.pl [dalej: Portal], należy do GORDER Sp. z o. o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, przy ul. Sidorska 27, 21-500 Biała Podlaska, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem KRS: 0000702251; NIP: 5372639994; REGON; 368656646.Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł
  [dalej: Sprzedawca],
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów z Sklepu, w tym składania zamówień oraz sprzedaży produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin udostępniony jest Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.design-mag.pl w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy i w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 4. Na podstawie stosownych porozumień, w ramach Sklepu sprzedawca może zapewnić Klientom możliwość dostępu do innych serwisów administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie podmioty, obowiązujące w ramach ich serwisów.
 5. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania ze Sklepu, w tym składania zamówień niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, aktywnej skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub w wersjach nowszych, z włączoną obsługą plików ‘cookies’: Internet Explorer 11; Firefox 35.0.1; Safari 8.0.3; Google Chrome 40.0.2214; Opera 27.0.1689).
 6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 7. Definicje:
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mająca zdolność prawą, dokonująca zakupów w Kiosku lub korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 • Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 • Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach Kiosku na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin.

§ 2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej www.design-mag.pl. Sklep prowadzi sprzedaż czasopism, programów multimedialnych wydawanych jak i dystrybuowanych przez Sprzedawcę.
 2. Zakupów w sklepie internetowym (Sklepie) może dokonywać Klient będący osobą fizyczną pełnoletnią, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale mająca zdolność prawą.
 3. Złożenie zamówienia na produkt oferowany w Kiosku jest możliwe w następujący sposób bez dokonania rejestracji – poprzez dokonanie wszystkich niezbędnych kroków do złożenia zamówienia bez rejestracji;
 4. Złożenie zamówienia wymaga wypełnienia interaktywnego formularza wyświetlonego na stronie Sklepu po dokonaniu wyboru interesującego Klienta produktu oferowanego przez Sklep, w tym:
 • podania danych oznaczonych w formularzu jako wymagane;
 • zaakceptowania niniejszego Regulaminu – poprzez zaznaczenie stosownej opcji w ramach formularza.
 1. Klient może mieć możliwość udzielenia  – według własnego uznania – innych zgód, w tym zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz Newsletterów drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mailowy. Zgody te mają charakter opcjonalny i nie są konieczne do składania zamówień lub założenia Konta.
 2. Klient składając zamówienia zgadza się na przetwarzanie podanych w tym celu danych osobowych celem prowadzenia obsługi i realizacji zamówień. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak aby Klient mógł zarejestrować się na stronie Sklepu, a także składać zamówienia jak również aby jego zamówienia mogły być realizowane wymagane jest podanie wskazanych danych osobowych celem realizacji usługi/umowy.
 3. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Klient podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Sprzedawcy.
 4. Klient może składać zamówienia w Kiosku przez całą dobę.
 5. Zamawianie produktów oferowanych w Kiosku wiąże się z obowiązkiem uiszczenia zapłaty, w związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na opis produktu/ów oraz kosztów ich zakupu.
 6. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wskazać produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji dodawania do „Koszyka” umieszczonej przy opisie produktu oraz postępować dalej zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 7. W części Sklepu zwanej „Koszyk” Klient wskazuje: liczbę egz. zamawianego produktu, a następnie powinien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu oraz wypełnić wszystkie pola wymagane do zawarcia i wykonania umowy, w tym podać m.in.:
 • dane kontaktowe (m.in. imię, nazwisko, e-mail);
 • adres, na który ma być dostarczony produkt;
 • dane firmy – jeśli Klient chce by była wystawiona faktura;
 • adres, na który ma być wysłany paragon lub faktura, jeśli produkt jest wysyłany osobie trzeciej;
 • sposób dostawy;
 • sposób płatności, a także
 • kod rabatowy uprawniający do rabatu (o ile Klient takowy kod otrzymał od Sklepu).
 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronie Sklepu, w tym ich opisy i ceny nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Dokonując zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamawianych przez niego produktów.
 2. Po złożeniu oferty (zamówienia) przez Klienta, Klient otrzyma od Sprzedawcy (na swój adres e-mail podany w toku rejestracji lub składania zamówienia) wiadomość mailową zawierającą potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia.
 3. W wiadomości Sprzedawcy potwierdzającej otrzymanie zamówienia zostaną wskazane wszystkie istotne elementy zamówienia, w tym jego numer.

§ 3. INFORMACJE O PRODUKTACH ORAZ CENA PRODUKTU

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Kiosku:
 • są fabrycznie nowe,
 • posiadają wymagane atesty,
 • są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • posiadają wymagane zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • są nabyte przez Sprzedawcę od uprawnionych podmiotów.
 1. Ceny podawane w Kiosku przy produktach zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Ceny te nie uwzględniają kosztów dostawy. Ceny produktów mogą zostać pomniejszone w przypadku przyznania rabatu – obniżona cena zostanie wtedy pokazana na stronie koszyka.
 2. Ceną wiążącą produktu jest cena podana na stronie koszyka przy produkcie w chwili składania zamówienia.
 3. Ilość produktów promocyjnych i wyprzedażowych jest ściśle określona. Promocje i wyprzedaże trwają do czasu wyczerpania zapasów lub do czasu obowiązywania promocji. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu.
 4. Informacja na temat całkowitego kosztu zamówienia wraz z kosztami dostawy przedstawiana jest Klientowi na stronie Sklepu, po wybraniu interesujących Klienta produktów oraz podaniu przez Klienta adresu dostawy zamawianych produktów.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu www.design-mag.pl bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie powyższych zmian, w tym nie ma wpływu na ceny, po jakich klient nabył zamówione produkty.

§ 4. FORMY ORAZ KOSZTY DOSTAWY

 1. Produkty zakupione w Sklepie mogą być dostarczane na terenie całej Polski.
 2. Zamówione produkty dostarczane są Klientowi za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Informacje o formie i kosztach dostawy są przekazywane Klientowi podczas procedury składania zamówienia. Koszty dostawy, jeżeli będą występować, doliczane są do ceny zamówionego produktu/ów i są one pokrywane przez Klienta.

§ 5. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zapłata za zamówiony produkt/y może być dokonana:
 2. przelewem przed dostawą produktu,
 3. przelewem po otrzymaniu listownie faktury pro-forma,
 4. kartą płatniczą. Operatorem kart płatniczych jest DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest wpłynięcie należnej kwoty na konto bankowe Sklepu.
 6. Sprzedawca może wystawić Klientowi fakturę pro-forma, na podstawie której Klient dokona płatności za zamówione produkty. W takiej sytuacji, Klient powinien dokonać płatności przelewem, w terminie 7 dni od otrzymania faktury pro-forma.
 7. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24, płatności należy dokonać bezpośrednio po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 8. W przypadku niedokonania płatności w powyższych terminach, zamówienie zostanie anulowane przez Sklep i będzie on zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 9. Szczegóły dotyczące obsługi płatności, bezpieczeństwa w transakcji (w tym regulaminy serwisów rozliczeniowych) dostępne są na stronach internetowych serwisów pośredniczących w realizacji płatności.
 10. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie (data zapłaty). Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi średnio do 48h. Maksymalny czas skompletowania produktów objętych zamówieniem nie przekroczy 14 dni roboczych. Czas realizacji (skompletowania) jest to czas, który upływa od momentu złożenia zamówienia przez Klienta do chwili przekazania przez Sklep zamówionych produktów do nadania.
 11. Zamówienie na produkty o różnym czasie kompletacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia.
 12. W przypadku, gdy podany maksymalny czas kompletacji zamówienia zostanie przekroczony, a część produktów objętych zamówieniem nie zostanie jeszcze skompletowana, Sklep informuje Klienta jaki produkt jest niedostępny. W takiej sytuacji, Sklep może zaproponować Klientowi:
 13. zrezygnowanie z całego zamówienia – w przypadku wybrania takiej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia,
 14. zrezygnowanie z niedostępnych produktów – spowoduje to realizację zamówienia w zakresie dostępnych produktów i Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w zakresie niedostępnych produktów,
 15. wyrażenie zgody na wydłużenie czasu oczekiwania na kompletację całego zamówienia.
 16. W przypadku rezygnacji z całego zamówienia lub jego części, jeżeli Klient dokonał już zapłaty, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku wyrażenia zgody na częściową realizację zamówienia). Sklep dokona zwrotu należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Sklepu przez Klienta o rezygnacji z całego bądź z części zamówienia. Sklep dokona zwrotu należności przelewem bankowym na numer konta Klienta, z którego nastąpiła zapłata za zamówione produkty lub za zgodą Klienta – przekazem pocztowym.
 17. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 18. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu zakupowego, pomiędzy Sklepem a Klientem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach Klient będzie otrzymywał na podany przy rejestracji adres e-mail wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia.

§ 6. GWARANCJA

 1. Niektóre produkty oferowane w Sklepie lub towary dołączane do zamówionego produktu jako „dodatki” mogą być objęte gwarancją producenta. Warunki gwarancji ustalają gwaranci w oświadczeniu gwarancyjnym.
 2. Podstawą do złożenia reklamacji na podstawie gwarancji jest posiadanie dokumentu potwierdzającego zakup (np. paragon, faktura). Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w gwarancji.
 3. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta/importera, placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera

§ 7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE WAD ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania produktu bez wad.
 2. Jeżeli zakupiony produkt ma wadę, Klient – na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym – może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
  b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna);
  c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;
  d) żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę sprzedanego produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 5. W terminach określonych w ust. 4 powyżej, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej sprzedanego produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany produktu lub usunięcia wady.
 6. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (np. paragon, faktura, potwierdzenie dokonania płatności przelewem) oraz reklamacją. Reklamacja powinna zawierać (i) opis stwierdzonej wady, (ii) żądany sposób jej rozstrzygnięcia, (iii) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail), a także (iv) w przypadku złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny kwotę, o którą cena ma być obniżona. Jeżeli reklamacja złożona przez Klienta nie spełnia warunków określonych powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do jej uzupełnienia. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, rekomendujemy podanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot należności.
 7. Reklamowany produkt oraz reklamację można przesłać drogą pocztową na adres: GORDER Sp. z o. o., ul. Sidorska 27, 21-500 Biała Podlaska. Oświadczenie reklamacyjne można również zgłosić na adres email: prenumerata @ design -mag.pl
 8. Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 dni od wpłynięcia reklamacji ustosunkuje się do niej i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 9. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca:
  a) zwróci całą uiszczoną przez Klienta należność – w przypadku odstąpienia od umowy, bądź
  b) obniży cenę i zwróci Klientowi odpowiednią kwotę, albo
  c) naprawi bądź wymieni reklamowany produkt na nowy.
 10. Pieniądze (w tym koszty odesłania do Sprzedawcy reklamowanego produktu) są zwracane przelewem bankowym na podany przez Klienta numer konta, lub w przypadku braku jego podania – przekazem pocztowym na adres wskazany w reklamacji. Pieniądze są zwracane w ciągu 14 dni roboczych od daty uznania reklamacji.
 11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, produkt jest odsyłany do Klienta listem zwykłym na adres Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 12. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
  Administrator Sklepu wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail Administratora wskazanym w Regulaminie.

§ 8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZENIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient ma prawo do składania reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Kiosku.
 2. Reklamacje powinny być przesyłane:
  a) pisemnie na adres: GORDER Sp. z o. o., ul. Sidorska 27, 21-500 Biała Podlaska, bądź
  b) drogą elektroniczną na email: prenumerata @ design -mag.pl
 3. Reklamacje powinny zawierać (i) opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem, (ii) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
 4. Jeżeli reklamacja złożona przez Klienta nie spełnia warunków określonych powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do jej uzupełnienia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Sprzedawcy dotycząca reklamacji zostanie przekazana Klientowi na adres e-mail wskazany w reklamacji, a w razie braku takiego adresu, na inny wskazany przez Klienta adres.
 6. Opisana w niniejszym § 8 procedura reklamacyjna nie ma zastosowania do reklamacji z tytułu rękojmi za wady produktów zakupionych przez Klienta w Sklepu.
 7. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie zastosowanie ma § 7 ust. 12 Regulaminu.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień ust. 13 poniżej.
 2. Termin 14-dniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczony jest od dnia:
 • w którym Klient (lub wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął rzecz w posiadanie, a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 • zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów (w szczególności gdy umowa dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną).
 1. Klient może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone poprzez formularz online znajdujący się w opcji „ZWROTY I REKLAMACJE” lub poprzez przesłanie formularza odstąpienia na adres Sprzedawcy: GORDER Sp. z o. o., ul. Sidorska 27, 21-500 Biała Podlaska.
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Skutki odstąpienia od umowy:
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. W takiej sytuacji, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep).
 • Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy.
 • Zwrot płatności przez Sprzedawcę nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz na adres: GORDER Sp. z o. o., ul. Sidorska 27, 21-500 Biała Podlaska, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 3. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy (koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania) ponosi Klient, tj. Klient odsyła produkt na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 4. Sprzedawca nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem.
 5. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Jeśli Klient zwraca tylko część produktów z zamówienia, po zaksięgowaniu zwrotu, Klientowi wysłany jest paragon lub faktura za pozostałe produkty, których Klient nie zwraca.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10. USŁUGA NEWSLETTER

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania w ramach Sklepu i Portalu Newslettera.
 2. Newslettery (zawierające informacje zawiązane ze Sklepem i Portalem, w tym informacje handlowe) są wysyłane tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć otrzymywania Newslettera na podany przez siebie adres e-mail.
 3. Umowa na świadczenie usługi Newslettera zostaje zawarta z momentem wyrażenia przez Klienta woli w zakresie świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta przedmiotowej usługi poprzez wyrażenie przez Klienta w trakcie składania zamówienia lub rejestracji w Kiosku opcjonalnej zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy Newslettera lub poprzez zamówienie usługi Newslettera w ramach serwisu.
 4. Klient może w dowolnym momencie (bez zachowania okresu wypowiedzenia) zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez przesłanie e-maila z informacją o rezygnacji (odwołaniu zgód) w przedmiotowym zakresie poprzez formularz kontaktowy dostępny w Sklepie (opcja „KONTAKT”).

§ 11. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – PROWADZENIE KONTA KLIENTA

 1. Umowa na świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta przez Sklep zostaje zawarta z momentem zatwierdzenia formularza rejestracyjnego.
 2. Klient może w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia) rozwiązać umowę o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w ramach Sklepu. W tym celu Klient powinien przesłać wiadomość e-mail z przedmiotowym żądaniem poprzez formularz kontaktowy dostępny w Kiosku (opcja „KONTAKT”).
 3. W związku z rezygnacją przez Klienta ze świadczenia takiej usługi, Konto Klienta zostanie zdezaktywowane.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kiosk dokłada wszelkich starań by świadczone w ramach Kiosku usługi były na najwyższym poziomie, jednak nie wyklucza możliwości czasowego wyłączenia Kiosku w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądów awarii lub w związku z koniecznością modernizacji Kiosku.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują w szczególności przepisy:
 3. a) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 4. b) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 5. c) Ustawy z dnia 30 maja 2014.r. o prawach konsumenta,
 6. d) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 7. e) Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
 8. f) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby opis sprzedawanych produktów jak najdokładniej odpowiadał rzeczywistości. Materiały, zamieszczone na stronie Sklepu w tym jego elementy podlegają ochronie prawnej. Opisy produktów, zdjęcia, skrypty i inne pliki wchodzące w skład Sklepu są własnością Sprzedawcy lub zostały wykorzystane przez niego za zgodą twórców lub podmiotów uprawnionych.
 10. Właścicielem praw intelektualnych do treści zawartych w oferowanych produktach (książkach, gazetach i czasopismach, okładki prezentowanych publikacji, logotypy wydawców itp.), są ich wydawcy. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uzyskania zgody ze strony odpowiedniego wydawcy.
 11. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione oraz zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu (w tym zmiany opisanych w nim zasad korzystania ze Sklepu oraz świadczonych w jego ramach usług). O zmianie Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 13. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przed właściwym sądem powszechnym.
 14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 30.08.2017 r.